Privacybeleid

Privacyverklaring

Bridgeclub Helder Alert/De Weijers

De inhoud van deze Privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. U kunt de meest recente versie van de Privacyverklaring eenvoudig raadplegen via onze website.

Bridgeclub Helder Alert/De Weijers spelend in Someren respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw relatie met ons.

Indien u lid wordt van bridgeclub Helder Alert/De Weijers levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan:

NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en sekse. Deze persoonsgegevens voeren wij in onze ledenadministratie.

Indien u van ons lid bent leveren we u verschillende diensten.

 1. Het NBB-Rekenprogramma© wordt op basis van een licentieovereenkomst met de Bridge Bond gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag.
 2. Onze club heeft een eigen website: www.bridgeclub-helderalert-deweijers.nl

Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren en te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

 • onze clubavond/middag/ochtend en overige activiteiten van ons en de Bridge Bond, – het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;
 • de uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag);
 • onze Clubwebsite, www.bridgeclub-helderalert-deweijers.nl
 • toezending van uitnodigingen en overige informatie over bridge;
 • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van onze bridgeclub ,  inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;
 • afspraken uit overeenkomsten met ons, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
 • de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn
 • de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma©  wordt georganiseerd en uitgerekend.
 • onze financiële administratie (contributies etc.)
 • het verwezenlijken van historische doelen.

Het NBB-Rekenprogramma en onze website zijn belangrijke digitale instrumenten van onze bridgeclub die ons ter beschikking staan waarmee uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden, en beperkt tot voor zover als zij daartoe gerechtigd zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten  worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door ons worden verwerkt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan zullen wij trachten om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van onze bridgeclub zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris.

Frans Kooijmans,  f.kooijmans@gmail.com

Deze Privacyverklaring is door de Algemene Ledenvergadering op 29 augustus 2018 goedgekeurd en vast gesteld.

Privacyverklaring zoals vastgesteld door ALV dd 29-08-2018