Competitiereglement

1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge en het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond

2. Iedere competitiezitting worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld. Per ronde is de maximale speeltijd 30 minuten. Begin en einde van een ronde wordt aangegeven door middel van een signaal.
Acht minuten voor het einde van de ronde wordt een signaal gegeven; het laatste spel moet dan begonnen zijn.
De WEDSTRIJDLEIDING (WL) geeft het sein tot wisselen.

3. Indien de spellen niet binnen 30 minuten gespeeld zijn, kan er niet nagespeeld worden. Dit wordt gemeld bij de WL en het betreffende spel wordt op de Bridgemate als niet gespeeld ingevoerd door middel van het paarnummer van NZ en de 0.

4. Paren, die vaker de 30 minuten speeltijd overschrijden, kunnen door de WL een ARBITRALE STRAF SCORE (ASS) opgelegd krijgen.

5. Onmiddellijk na beëindiging van een spel vult de Noordspeler de gegevens op de Bridgemate in en de Oostspeler controleert deze op juist- en volledigheid. Daarna kan er niets meer veranderd worden.
Hierna moet direct met het volgende spel begonnen worden.
VERMIJD NAKAARTEN TUSSEN DE SPELLEN!

6. Het aanbrengen van correcties op de Bridgemate is voorbehouden aan de WL. Indien men tijdens de ronde fouten constateert, moet men direct de WL waarschuwen.
Fouten na afloop van ’n ronde worden door  de WL gecorrigeerd met ’n ASS.

7. Bij elke onregelmatigheid, zowel bij bieden als spelen, dient de WL ontboden te worden. Tegen een beslissing kan tot maximaal 30 minuten na afloop van de laatste ronde een protest bij de WL ingediend worden.
Arbitrage vindt plaats door de T.C. eventueel in overleg met het bestuur.

8.  Na elke ronde controleert de Oostspeler dat EINDE RONDE wordt vermeld, daarna kan men de tafel verlaten.
Als wegens tijdgebrek een spel niet wordt (af)gespeeld, zal op advies van de Arbiter/WL, dit spel als niet-gespeeld worden aangemerkt met de 0 ingave op de Bridgemate en de verwerking geschiedt dan volgens deze berekening.
Als het spel wel gespeeld is, maar zowel N als O is vergeten de score in te voeren en ze hebben geen EINDE RONDE gezien, voert de WL 0 in.
Na het einde van de zitting zal op de scorekaart van het betreffende spel bij beide paren een 0 % score worden ingevuld voor dit spel.
Nadat het vierde spel van de laatste ronde is gespeeld en EINDE ZITTING is gezien, wordt de Bridgemate door de Noordspeler ingeleverd bij de WL en zorgt zij/hij dat de tafel opgeruimd wordt.

9. Als de zitting volgens schema verloopt, zal de WL de voorlopige uitslag bekend maken. De volgende zitting wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt, evenals de totaalscore van het desbetreffende blok.

10. Competitie:
Voor het competitieprogramma zie het kopje “programma”.                                 Aan het eind van ieder blok volgt een verplichte promotie en degradatie van 25 procent van het aantal paren. (Zie artikel 18 en 19).                                                We spelen in 2 lijnen A en B.

11.BIJ VERHINDERING DIENT MEN ZICH AF TE MELDEN.
Liefst middels de afwezigheidslijst. De afwezigheidslijst is een hulpmiddel voor het vormen van gelegenheidsparen.

12. Bij verhindering van één van de beide spelers dient dit paar zelf voor een vervangende partner te kiezen uit de afmeldlijst. Dit moet uiterlijk de dag van de zitting bij de WL bekend zijn of op de afwezigheidslijst staan aangegeven. Uitgangspunt is, dat eerst spelers uit dezelfde lijn voor vervanging in aanmerking komen. Zijn die niet beschikbaar, dan kan een speler uit een andere lijn worden gezocht. Zijn die ook niet beschikbaar, dan mag er (in overleg met de betreffende wedstrijdleiding) een speler van buiten de club worden gevraagd. Enige uitzondering hierop bestaat enkel indien op de afmeldlijst van tevoren uitdrukkelijk en bewust is aangegeven, dat een speler uit de A-lijn wegens verhindering van zijn/haar partner voor de volgende zitting met een door hem/haar genoemde B speler wil spelen.

Indien één speler zich afmeldt, wordt de partner hiervan altijd verwacht. Alleen als de WL geen partner voor haar/hem heeft op de woensdagavond of vrijdagmiddag, wordt men gebeld.

13. Een niet-lid kan alleen in overleg met de WL als vervanger deelnemen.

14. Het gelegenheidspaar zal worden ingedeeld in de groep van de hoogstgeplaatste speler.

15. Bij het spelen met een vreemde partner, zal het betreffende paar het op die zitting behaalde resultaat worden toegekend. Is dit resultaat lager dan het eigen blokgemiddelde, dan geldt het eigen blokgemiddelde met een maximum van 50 %.

16. Een paar dat tijdens een zitting niet aanwezig is, mits reglementair afgemeld, krijgt bij de eerste keer afwezig maximaal 45 % bij de tweede en derde keer afwezig maximaal 40 %. Als hun eigen gemiddelde lager is dan geldt hun eigen gemiddelde score van dat betreffende blok.

17. Wanneer een paar niet aanwezig is en zich niet reglementair heeft afgemeld, krijgt dat paar een vervangende score van 35 %.

18. Wanneer een paar in een blok drie keer of meer met een andere partner speelt, kan er niet gepromoveerd worden. Men degradeert toch als men niet minstens één keer met zijn eigen partner een score heeft behaald.

19. Wanneer een paar drie maal of meer in een blok afwezig is geweest, volgt automatisch degradatie.
Uitzonderingen hierop zijn ter beoordeling aan de T.C.

20. Woensdag en vrijdag wordt kampioen van de A of B lijn het paar, dat in de A of B lijn minimaal 5 blokken heeft gespeeld en het hoogste gemiddelde percentage heeft gescoord.
Indien in alle 6 blokken in de betreffende A of B lijn is gespeeld, telt het blok met de laagste score niet mee voor het kampioenschap.

21. Slemkampioen individueel:  woensdag en vrijdag gaat volgens het volgende puntensysteem:
Sans:  groot slem gemaakt 6 punten, klein slem gemaakt 4 punten; groot slem down -3 punten, klein slem down -3 punten.
Kleur: groot slem gemaakt 5 punten, klein slem gemaakt 3 punten; groot slem down -2 punten, klein slem down -2 punten.
Wie de meeste punten heeft gescoord wordt slemkampioen.

22. Paren, die over het hele seizoen meer dan acht keer een vervangende  score hebben gekregen, komen niet in aanmerking voor de prijzen van het kampioenschap voor de betreffende lijn waarin zij gepeeld hebben.  Deze voorwaarde geldt ook voor spelers die in aanmerking komen voor het individuele slemkampioenschap.

23. In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de WL eventueel in overleg met het bestuur.

WANNEER MOET MEN DE KAART ‘ALERT’ LEGGEN

Wij hanteren de alerteerregels van de bridgebond: Alerteerregeling

ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN TIJDENS HET BRIDGEN.

Leg altijd ongevraagd de systeemkaart op tafel bij de tegenstanders.

Praat aan tafel niet meer over het spel van de vorige tafel.

Praat niet te lang na over het zojuist gespeelde spel.

Bemoei je niet met het bieden en afspelen van de tegenstanders.

Bridgen is een gezelschapsspel, je kunt niet zonder partner spelen en ook niet zonder een tegenstander.

Blijf altijd respect tonen voor je bridgepartner, je kunt niet zonder.

Behandel iedereen met respect, ook de wedstrijdleider en de arbiter.