Competitiereglement

WEDSTRIJDREGLEMENT voor de wintercompetitie 

 Er wordt gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge en het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond.

1. De zitting

Iedere competitiezitting worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld.  Per ronde is de maximale speeltijd 30 minuten. Begin en einde van een ronde wordt aangegeven door middel van een signaal op de wedstrijdklok. Acht minuten voor het einde van de ronde wordt een signaal gegeven; het laatste spel moet dan begonnen zijn. De wedstrijdleiding (WL) geeft het sein tot wisselen.

2.

Indien de spellen niet binnen 30 minuten gespeeld zijn, kan er niet nagespeeld worden. Dit wordt gemeld bij de WL en het betreffende spel wordt op de Bridgemate als niet gespeeld ingevoerd door middel van het paarnummer van NZ en de 0.

3.

Paren, die vaker de 30 minuten speeltijd overschrijden, kunnen door de WL een Arbitrale Score (AS) opgelegd krijgen.

4. Bridgemates

Onmiddellijk na beëindiging van een spel vult de Noordspeler de gegevens op de Bridgemate in en de Oostspeler controleert deze op juist- en volledigheid. Daarna kan er niets meer veranderd worden.
Hierna moet direct met het volgende spel begonnen worden.
VERMIJD NAKAARTEN TUSSEN DE SPELLEN!

5. Correcties op de bridgemate

Het aanbrengen van correcties op de Bridgemate is voorbehouden aan de WL. Indien men tijdens de ronde fouten constateert, moet men direct de WL waarschuwen.
Fouten na afloop van een ronde worden door  de WL gecorrigeerd met ’n AS.

6. Onregelmatigheden

Bij elke onregelmatigheid, zowel bij het bieden als bij het spelen, dient de arbiter ontboden te worden. Voor correcties op de Bridgemates tijdens het spelen moet de WL gevraagd worden.

7. Protesten

Bij protest overlegt de arbiter met de WL en indien nodig met bestuur. Tegen deze beslissing kan tot maximaal 30 minuten na afloop van de laatste ronde een protest bij de WL ingediend worden.
Afhandeling van dit protest vindt plaats door de T.C. in overleg met het bestuur.

8. Einde ronde

Na elke ronde controleert de Oostspeler dat EINDE RONDE wordt vermeld; daarna kan men de tafel verlaten.

Nadat het vierde spel van de laatste ronde is gespeeld en EINDE ZITTING is gezien, wordt de Bridgemate door de Noord speler ingeleverd bij de WL en zorgt zij/hij dat de tafel opgeruimd wordt.

Als wegens tijdgebrek een spel niet wordt (af)gespeeld, zal op advies van de Arbiter/WL, dit spel als niet-gespeeld worden aangemerkt met de 0 ingave op de Bridgemate en de verwerking geschiedt dan volgens deze berekening.
Als het spel wel gespeeld is, maar zowel N als O is vergeten de score in te voeren en ze hebben geen EINDE RONDE gezien, voert de WL 0 in.
Na het einde van de zitting zal op de scorekaart van het betreffende spel bij beide paren een arbitrale score (40%) worden ingevuld voor dit spel.

9. De uitslag

Als de zitting volgens schema verloopt, zal de WL de uitslag bekend maken.

Indien er wijzigingen in de voorlopige uitslag van een zitting zouden zijn, wordt  dit bij de eerstkomende daaropvolgende zitting medegedeeld.

10. Promotie/degradatie

Aan het einde van ieder blok volgt een verplichte promotie en degradatie van 25% van het aantal paren dat in de betreffende lijn heeft gespeeld, met een afronding naar beneden. De TC/WL kan hiervan afwijken indien dit voor de balans tussen de lijnen noodzakelijk is.  Van ieder competitieblok wordt de laagste zittingsscore van dat betreffende blok weggestreept. Na het wegvallen van de laagste score in een blok zal de jaarstand worden opgemaakt door van alle gespeelde blokken het gemiddelde te bepalen.

De gemiddelde jaarstand kan van belang zijn wanneer het clubkampioenschap op punten gelijk eindigt.(zie art. 18 )

11. Afmelden

Bij verhindering dient men zich af te melden.
Liefst middels de afwezigheidlijst. De afwezigheidlijst is een hulpmiddel voor het vormen van gelegenheidsparen.

12. Als partner afwezig is

Bij verhindering van één van de beide spelers dient dit paar zelf een vervangende partner te kiezen uit de afmeldlijst. Dit moet uiterlijk de dag van de zitting bij de WL bekend zijn of reeds op de afwezigheidlijst staan aangegeven..
Indien één speler zich afmeldt, wordt de partner hiervan altijd verwacht. Alleen als de WL geen partner voor haar/hem heeft op de woensdagavond of vrijdagmiddag, wordt men gebeld.

13. Niet-lid als vervanger

Een niet-lid kan alleen in overleg met de WL als vervanger deelnemen.Een gelegenheidspaar zal worden ingedeeld in de groep van de hoogstgeplaatste speler en kan eventueel de rest van de lopende ronde uitspelen. Na het einde van deze ronde kan voor de daaropvolgende ronde desgewenst een nieuw paar worden gevormd.Het gelegenheidspaar zal worden ingedeeld in de groep van de hoogstgeplaatste speler.

14. Spelen met andere partner

Speelt men met een andere partner uit de eigen club, dan zal het betreffende paar het op die zitting behaalde percentage worden toegekend waarbij het minimum van 45% als ondergrens wordt aangehouden.

Speelt men met een andere partner, die geen lid is van de eigen club, dan zal het betreffende paar een maximum van 50% en een minimum van 45% worden toegekend.

15. Score bij afwezigheid

Mits reglementair afgemeld, krijgt een paar de eerste keer 45 %, de tweede keer 45% en de derde keer 40 %. Na  vier maal afwezigheid degradeert het paar (indien mogelijk).

16. Afwezig zonder afmelden

Wanneer een paar niet aanwezig is en zich niet reglementair heeft afgemeld, krijgt dat paar een vervangende score van 35 %.

17.

Wanneer een paar in een blok drie keer of meer met een andere partner speelt, kan er niet gepromoveerd worden. Men degradeert toch als men niet minstens één keer met zijn eigen partner een score heeft behaald.

18.  Bepaling van het clubkampioenschap.

Na het einde van ieder competitieblok worden resultaatpunten vastgesteld: Het 1e paar in de A-lijn krijgt 1  punt, het tweede paar 2 punten enz.

Het 1e paar in de B-lijn krijgt evenveel punten als het 4e laatste paar in de A-lijn.   Het 2e paar in de B-lijn één punt meer, enz

De  clubkampioen wordt bepaald door het paar dat over de gespeelde blokken, het minste aantal punten heeft behaald. Bij een gelijk aantal punten telt de gemiddelde score van alle blokken wel mee (zie art. 10).

19.  Slemkampioen individueel.

Met ingang van het seizoen 2022-2023 wordt er niet meer om het slem-kampioenschap gespeeld.

20.  IJskast-procedure.

Paren kunnen zich voor langere tijd afmelden, zonder dat dit direct tot een gedwongen degradatie zal leiden. De afmelding moet voor minimaal één geheel blok gelden en moet uiterlijk voor het begin van de eerste zitting van het betreffende blok schriftelijk worden aangemeld.Er kan maar éénmaal per seizoen gebruik worden gemaakt van deze regeling.

Voor het niet gespeelde blok krijgt het paar dezelfde punten als het eerste paar dat uit het betreffende blok zou degraderen.

De toepassing van dit artikel geldt ter voorkoming van degradatie, en kan ook als één van de partners van een paar voor langere tijd niet aanwezig kan zijn .

Beide partners van het paar behouden het recht om in die ronde te spelen, samen dan wel als invaller in een ander paar.

21. Alerteren

Een aparte alerteerregeling is niet opgenomen in dit reglement, omdat verwezen wordt naar de bestaande regels hierover van de NBB.  Zie https://www.bridge.nl/kennisbank/alerteren/

In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de WL+TC, eventueel in overleg met het bestuur.

Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2021 , die van 31 augustus 2022 en die van 30 augustus 2023.